Search

Algemene Voorwaarden

 

ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 – Het aanbod
ARTIKEL 5 – De overeenkomst
ARTIKEL 6 – Overmacht
ARTIKEL 7 – Herroepingsrecht
ARTIKEL 8 -Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
ARTIKEL 9 – Kosten in geval van herroeping
ARTIKEL 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
ARTIKEL 11 – De prijs
ARTIKEL 12 – Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 13 – Levering en uitvoering
ARTIKEL 14 – Duurtransacties duur, opzegging en verlenging
ARTIKEL 15 – Betaling
ARTIKEL 16 – Klachtenregeling+
ARTIKEL 17 – Geschillen
ARTIKEL 18 – Branchegarantie
ARTIKEL 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
ARTIKEL 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
ARTIKEL 22 – Privacy Policy

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit
3. Dag: kalenderdag
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode
7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Inuk Medical Supplies
Adres: Comeniuslaan 27, 1404 AB, Bussum
Telefoon: bereikbaar op werkdagen tussen 10:00 en 17:00 op telefoonnummer 06-55861831
Websites: www.inukshop.eu
E-mailadres: info@inukshop.eu
KvK-nummer: 58994718
Btw-identificatienummer: NL001934933B86

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.